• Header-kenniscentrum-1.jpg

« Cái lưng

Quang hợp là gì (Đồng hóa Cacbon)

Blog-Wat-is-fotosynthese.jpg04 thg 7

Ở những phần có màu xanh của mình, cây có thể thực hiện quang hợp nhờ sự trợ giúp của các lục lạp. Mục đích là tạo ra đường (glucoza) và khí oxi (O2). Để có thể tiến hành quang hợp, cây cần có ba thành phần: nước qua rễ của cây, khí cacbonic (CO2) qua lỗ thở trong lá cây và ánh sáng (mặt trời) để lấy năng lượng. Cây không thể thực hiện quang hợp mà không có ánh sáng.

Nước + khí cacbonic + ánh sáng  glucoza + khí oxi

6H2O + 6CO2 → C6H12O6 + 6O2

Glucoza sinh ra từ quá trình này được chuyển hóa thành các hợp chất khác như xenlulo và tinh bột. Những hợp chất này sẽ được sử dụng làm thức ăn cho con người và động vật hoặc làm nhiên liệu (gỗ) để phục vụ cho con người.
Cây nhận năng lượng từ ánh sáng mà cần có để quang hợp bằng chất diệp lục. Chất này có trong cây, trong những thứ được gọi là lục lạp (cũng được gọi là hạt diệp lục). Chất diệp lục làm cho lá cây có màu xanh. Mặc dù tất cả những phần có màu xanh của cây đều chứa lục lạp nhưng hầu hết năng lượng sẽ được tạo ra ở lá cây.

Đốt cháy (dị hóa)
Cây tiêu thụ năng lượng giống như con người. Năng lượng này có thể giải phóng các chất dinh dưỡng cho cây thông qua quá trình đốt cháy glucoza. Trong quá trình này, thành phần chất thải là khí cabonic sẽ được giải phóng. Việc này cũng giống như con người sử dụng khí oxi. Quá trình này được gọi là đốt cháy.

Glucoza + khí oxi  nước + khí cacbonic + năng lượng

C6H12O6 + 6O2 → 6H2O + 6 CO2 + năng lượng

Theo đó, vào ban ngày, khi cây đang tiến hành quá trình đốt cháy cũng như quang hợp, việc trao đổi khí oxi và khí cacbonic sẽ diễn ra. Vào ban đêm, quá trình quang hợp không diễn ra. Tuy nhiên, việc đốt cháy vẫn diễn ra. Cây hút khí oxi vào ban đêm và nhả khí cacbonic.

Vì vậy, cây sử dụng nhiều khí cacbonic trong quá trình quang hợp hơn so với trong quá trình đốt cháy. Ngược lại, cây tạo ra nhiều khí oxi trong quá trình quang hợp hơn so với trong quá trình đốt cháy.

Chất phun qua lá BAC đảm bảo việc tạo ra chất diệp lục trong lá diễn ra nhanh chóng. Nó cũng giúp ích trong quá trình làm toàn thân cây vững chắc. Theo cách này, những vật ký sinh như nấm mốc và nấm mạng nhện ít có khả năng ảnh hưởng đến cây trồng hơn. Do đó, việc quang hợp sẽ được thực hiện một cách tối ưu đồng thời cây trồng cũng phát triển và ra hoa một cách tối ưu.

« Cái lưng

Scroll to top