• Header-downloads-1.jpg

Trang an toàn

Nếu sản phẩm có chất độc hại hoặc chất pha chế, thì bắt buộc phải có tờ thông tin an toàn.

Trên trang này, quí vị tìm thấy các tờ thông tin an toàn (Material Safety Data Sheets, viết tắt là MSDS) của các sản phẩm BAC cần áp dụng.

Cần thêm thông tin?

Nếu quí vị muốn cần thêm thông tin về sản phẩm của BAC hoặc về các thành phần của sản phẩm này?

Xin liên hệ

Scroll to top